Over UFA

Doelstelling

De Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken (UFA) heeft als doel de zorg in de huisartsenpraktijk voor patiënten met een gezondheidsachterstand in specifiek de achterstandswijken in Midden-Nederland te verbeteren.

Achtergrond

Met name in de grote steden wonen veel mensen die door een diversiteit aan redenen een gezondheidsachterstand hebben of kunnen oplopen, en met eigen capaciteiten deze achterstand niet of moeilijk kunnen inhalen. De redenen hiervoor zijn divers: opvoeding (basis gezondheidsvaardigheden, normen, waarden), taal en laaggeletterdheid, cultureel (ervaringen, normen, waarden), intellectueel (verstandelijke beperkingen), financieel (laag inkomen, schulden), psychiatrisch, sociaal (eenzaamheid, ruzies) en woonomstandigheden (slechte huisvesting maar ook woonoverlast), juridisch incl. politie/justitie/reclasseringscontacten, etc. etc. Heel vaak speelt een combinatie van deze factoren een rol waardoor we kunnen spreken van een complexe situatie.

Ondersteuning complexe gezondheidszorg

Goede gezondheidszorg voor deze mensen organiseren is uitdagend. Door genoemde factoren is dat enerzijds complex en soms frustrerend, maar anderzijds heel vaak ook erg leuk, intressant en bevredigend. UFA ondersteunt de huisartsen die in de achterstandswijken werkzaam zijn en de zorg aan deze mensen leveren.

Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit huisartsen, POH’s, doktersassistentes en alle andere medewerkers in de huisartsenpraktijken die met achterstandspatiënten werken. Achterstandspatiënten zijn te kenmerken zoals boven beschreven maar als zodanig niet identificeerbaar in een populatie.
Hiervoor maken we gebruik van de achterstandsdefinitie die de NZa ook hanteert voor de opslagwijken gebaseerd op postcodegebieden (4 cijfers, 2 letter). Bekijk de indeling achterstandswijken.

Financiering van het fonds

Sinds 1997 ontvangen huisartsen voor alle ingeschreven patiënten in achterstandsgebieden een toeslag op het abonnementstarief, dat zij jaarlijks van de zorgverzekeraars ontvangen. Daarnaast gaat voor iedere patiënt van een door het NIVEL vastgesteld achterstandsgebied een bedrag in een regionaal achterstandsfonds. Hieruit financieren Achterstandsfondsen projecten op basis van knelpunten zoals die in huisartsenpraktijken worden ervaren. In Nederland zijn er 21 regionale Achterstandsfondsen. Gezamenlijk vormen zij een netwerk waarin zij de samenhang in activiteiten en projecten waarborgen, samenwerken, kennis delen en uitwisselen.
UFA is een van de vier grootste achterstandsfondsen (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn de andere grote fondsen) en ontvangt vanuit bovengenoemde regeling op basis van het aantal patiënten jaarlijks een bedrag om de doelstelling te verwezenlijken.